Kindermishandeling

Vechtscheidingen, oudervervreemding en het veroorzaken van PAS/ouderverstotingsydroom wordt tegenwoordig gezien als (kinder-)mishandeling.

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (Lock) biedt deskundigheidsbevordering. Het Lock wordt ondersteunt door de Stichting Voorkoming Kindermishandeling (VKM) van het KJTC en Fier Fryslân, Kinderpostzegels en Stichting Zonnige Jeugd, Stichting Weeshuis der Doopsgezinden en Stichting de Coen Hoeve. Lock werkt samen met de VU, Amsterdam, afdeling ontwikkelingspedagogiek en met The Next Page van Augeo Foundation.

Stichting Voorkoming Kindermishandeling

Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC)

De Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) is een van de zes door medische overheidsorganisatie ZonMw gesubsidieerde Academische Werkplaatsen Jeugd. Het doel is kwaliteitsverbetering van de zorg. In het AWK werken gemeenten, (jeugd-)zorg, onderwijs, de medische en justitiële sector, Vrije Universiteit (Amsterdam), het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC), cliëntenorganisaties en kennisinstellingen (onder ander Fier Fryslân) samen. Een van de projecten is het Multidisciplinaire Centrum aanpak Kindermishandeling (MDCK). LOCK zorgt voor overdracht van de ontwikkelde kennis.

Multidisciplinaire Centrum aanpak Kindermishandeling (MDCK), onderdeel van een landelijk onderzoek naar MDCK met zes proeftuinen (twee MDCK’s, TASK Amsterdam, Veilig Verder Teams Den Haag, TALK Utrecht en Intersectorale aanpak Kindermishandeling in Gelderland) van de ministeries VWS en V&J. Gestart in 2011 in Kennemerland/Haarlemmermeer en Friesland. Een MDCK verwacht dat intensieve samenwerking leidt tot een snellere en effectievere hulp. Centraal staat: “Wat worden kind en gezin hier beter van“. Onderzoek, diagnose en behandeling vanuit meerdere sectoren worden geïntegreerd, in plaats van na elkaar uitgevoerd. Het doel is het kind en het gezin zo snel, eenduidig en zorgvuldig mogelijk te helpen. Naast vele incidenteel betrokken organisaties nemen in Kennemerlanden/Haarlemmermeer deel: Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH), geïndiceerde Jeugdzorg OCK het Spalier, Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC), MEE, de Waag, GGZ In Geest, kinderartsen, Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), het Openbaar Ministerie en de politie. In 2012 en 2013 is gewerkt aan de ontwikkeling van een samenwerkingen- en privacyconvenant en gezamenlijke gegevensuitwisseling. In het Spaarneziekenhuis in Haarlem wordt een gezamenlijk onderzoekslocatie gemaakt. In Friesland nemen deel: Bureau Jeugdzorg, GGZ Friesland, Fier Fryslân, Medisch Centrum Leeuwarden, politie en het Openbaar ministerie. In 2012 en 2013 is gewerkt aan een LEAN-ontwerp van een gezamenlijk werkproces. De dubbelingen en vertragingen zijn eruit gehaald. Centraal staat de vraag: “Wat voegt waarde toe voor het kind“. Het AMHK-(Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) onderzoek maakt intake overbodig. De hulpverlening neemt meteen deel aan het AMHK-onderzoek. tegelijkertijd vindt ook de strafrechtelijke beoordeling plaats door Bureau Jeugszorg en de politie.

Fier Fryslân, expertise- en behandelcentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties