Signalen van ouderverstoting

Denkt u dat een kind klem zit in een vechtscheiding? De checklist houdt de vinger aan de pols hoe het staat met de belangen van de kinderen. Herkent u situaties? Spreek als familie, docent, rechter, advocaat of zorgverlenende instantie de ouder erop aan en zoek hulp. Klem zitten in een vechtscheiding gun je geen kind.

Gelukkig wonen de meeste kinderen in een fijn gezin. Eén op de drie gezinnen krijgt echter te maken met scheiding. Stellen ouders het belang van de kinderen voorop, dan is een scheiding wellicht een moeilijke periode, maar het hoeft niet al te schadelijk te zijn voor de kinderen.

Kinderen en gescheiden ouders leven vaak in een wankel evenwicht. Actrice Froukje Both op de cover van Kek Mama: ‘Ik ben nooit helemaal gelukkig als Emma bij mijn ex is.’ Froukje zet zich daarover heen, maar doet elke ouder dat?

Kinderen houden altijd van beide ouders. Bij een vechtscheiding worden ze soms ingezet in het gevecht en worden ze plotseling geconfronteerd met een loyaliteitsconflict, vaak ermee eindigend dat het kind een ouder niet meer ziet. Kenmerk in dat stadium is dat de kinderen triomfantelijk worden opgevoerd als bewijs dat ‘de ander echt niet deugt’. Dat schaadt het kind ernstig, op korte en lange termijn. Het loyaliteitsconflict wordt een loyaliteitsdrama.

Onderstaand de belangrijkste gedragingen van ouders ten opzichte van de kinderen in een vechtscheiding. Ouders, let erop dat u niet in de tweede kolom van de checklist terechtkomt! Kinderen kunnen in de gevarenzone zijn. Wijs niet naar de andere ouder. Spreek elkaar hierop aan en zoek hulp, ook bij een enkel signaal. Het gaat namelijk vrijwel altijd van kwaad tot erger. Geef je kind een gelukkige jeugd én twee ouders.

 

CHECKLIST KINDEREN IN NOOD IN EEN VECHTSCHEIDING[1]

1. Is de ouder altijd positief of neutraal over de andere ouder tegenover het kind. ja nee
2. Kan er volop contact zijn met de andere ouder en zijn of haar familie? ja nee
3. Reageert de ouder altijd belangstellend en vriendelijk na contact met de andere ouder? ja nee
4. Vertelt de ouder aan het kind dat de andere ouder niet meer van hem/haar houdt? nee ja
5. Vertelt de ouder dat het kind/de kinderen niet meer van de andere ouder houdt/houden? nee ja
6. Moet het kind een ouder als beste/leukste vinden? Wordt er druk uitgeoefend op het kind om tussen ouders te kiezen? nee ja
7. Zegt de ouder dat de andere ouder gevaarlijk is? nee ja
8. Houdt de ouder de details van de volwassenenrelatie en van de scheiding voor zich? ja nee
9. Bespreekt de ouder de details van het (echt)scheidingsconflict met het kind? nee ja
10. Mag het kind een foto van de andere ouder hebben en over hem of haar praten? ja nee
11. Mag het kind vrijelijk contacten onderhouden met de andere ouder en cadeau(s)(tjes) ontvangen en houden? ja nee
12. Noemt het kind de andere ouder plotseling bij de voornaam? nee ja
13. Laat de ouder een ander ‘papa’ of ‘mama’ noemen? nee ja
14. Stelt de ouder de (biologische) afkomst van het kind ter discussie? nee ja
15. Maakt de ouder de andere ouder belachelijk en lacht hij/zij haar/hem uit? nee ja
   

Bekijk hoeveel in de laatste kolom is omcirkeld. Hoe meer in de laatste kolom is omcirkeld, des te meer de kinderen in de gevarenzone zijn. Zijn er kinderen mogelijk in nood? Help ze! (of beter de ouders!) en zoek hulp.

Als u de lijst bekijkt, zult u misschien denken: ‘Ouders die gaan scheiden, moeten halve heiligen zijn.’ Op de bovenstaande punten zouden ouders inderdaad goede afspraken moeten maken en de volwassenheid moeten opbrengen om het goede voor hun kinderen te doen. De kinderen verdienen dat![1] Uit: Casestudy Amy J.L. Baker naar volwassen kinderen na een vechtscheiding

 

 

 

 

2 replies on “Signalen van ouderverstoting”

[…] Klacht indienen over de raad van kinderbescherming (070) 370 79 11 https://www.kinderbescherming.nl/over_de_raad/contact/klachten_en_bezwarenprocedures/#paragraph1 Als u niet tevreden bent over de wijze waarop een medewerker van de Raad zich ten opzichte van u heeft gedragen en overleg daarover met de betrokken medewerker uw ontevredenheid niet heeft weggenomen, kunt u een klacht indienen. U kunt een klacht indienen over: – de wijze waarop een raadsonderzoek is uitgevoerd; – de wijze waarop een rapport tot stand is gekomen; – de wijze waarop een medewerker van de Raad zich tegenover u heeft gedragen. Voorwaarde is dat uw klacht gaat over een zaak die bij de Raad in behandeling is (of is geweest) en waar u bij betrokken bent (of bent geweest). U kunt geen klacht indienen over de afwegingen die geleid hebben tot het raadsadvies en over de inhoud van het advies. Hoe de Raad met de klachten omgaat is vastgelegd in de officiële ‘Interne klachtenregeling van de Raad voor de Kinderbescherming’ en de officiële wettekst ‘Besluit externe klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming’. (zie meer op de website). Andere klachten? Als u het niet eens bent met de inhoud van het advies of verzoek van de Raad, kunt u dit voorleggen bij de persoon of instantie aan wie dat advies of verzoek is gericht: de rechter, de officier van justitie of de minister van Veiligheid en Justitie. Als u het niet eens bent met het algemeen beleid van de Raad, kunt u zich richten tot de minister van Veiligheid en Justitie die verantwoordelijk is voor dat beleid: Ministerie van Veiligheid en Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd & Sancties Dienst Justitiele Jeugdbescherming Postbus 20301 2500 EH Den Haag Telefoonnummer: (070) 370 79 11 Hoe en waar kunt u de klacht indienen? Uw klacht kunt u schriftelijk of mondeling indienen. Dit moet u doen binnen één jaar nadat de gedraging waarover u wilt klagen heeft plaatsgevonden. Na die termijn neemt de Raad uw klacht alleen in behandeling als u deze vanwege een gegronde reden niet eerder k on indienen. Een klacht over een medewerker kunt u indienen bij de directeur van de regio van de Raad waar de betrokken medewerker werkt. Een klacht over een regiodirecteur of een medewerker van het Landelijk Bureau kunt u indienen bij de algemeen directeur van de Raad. Lees meer over ouderverstoting op de website van Stichting passage. http://www.stichtingpassage.eu/?page_id=469 […]